Nákupní košík
V košíku je:
0 položek za
0,00 Kč
Vyhledávání
Rychlý kontakt

PANTHER-STORE

zástupce: David Maršálek

Email: info@panther-store.cz

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro internetový obchod PANTHER-STORE, jehož provozovatelem je David Maršálek, Boettingrova 40, Brno 63600.

Objednání zboží

Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou údaji nezávaznými . V případě nesrovnalostí Vás samozřejmě budeme kontaktovat. Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím emailem prostřednictvím nákuního košíku.

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo k výrazné změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit.

Potvrzení objednávky a dodací lhůta

Objednávky jsou zpracovávány každý pracovní den.  V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

Základní dodací lhůta je zpravidla do 3 pracovních dnů u zboží, které vedeme skladem tj. výstrojní součásti. Převlečníky, čepice, potahy na helmu, košile, celty dodáváme v rozmezí 4-5 týdnů. Blůzy a kalhoty dodáváme v rozmezí 9-12 týdnů v závyslosti na objednaném zboží a jeho množství. Pokud se tato doba nějakou nepředvídatelnou událostí prodlouží, budeme Vás informovat na Váš e-mail nebo telefon.

 

Zrušení objednávky - storno

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část pouze u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením (status objednávky: "Objednávka se zpracovává"), po závazném potvrzení jen v případě dohody s prodávajícím a v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. 

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží podle platného Občanského zákoníku.
Rozhodne-li se kupující využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je kupující povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu , ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Vrácení zboží se vztahuje pouze na zboží standardní velikosti. Zboží vyrobené na zakázku dle požadavku zákazníka není možné vrátit. Toto zboží má speciální rozměry a je nadále pro výrobce neprodejné.

Reklamace zboží

Na nové zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců od data doručení zboží kupujícímu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně na poštovní nebo emailovou adresu obchodu PANTHER-STORE bez zbytečného odkladu. Toto je třeba učinit nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací či způsobené běžným opotřebením. Na vady tohoto původu se nevztahuje poskytnutá záruka.

Postup při reklamaci:

 1. informujte nás o reklamaci emailem info@panther-store.cz či písemně na naši adresu.
 2. zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
 3. do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a přiložte kopii daňového dokladu, který dosvědčuje, že jste reklamované zboží zakoupili v našem internetovém obchodě

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

Nepřevzetí zboží

V případě, že kupující odmítne zboží převzít, má prodávající právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 2 % z fakturované částky a poštovné za zpětné doručení prodávajícímu.

Platební podmínky

Česká republika a Slovenská republika

1) Na dobírku při doručení zboží.

2) Pladba předem na účet prodávajícího.

Zahraníčí

1) Pladba předem na účet prodávajícího.

2) Platba předem prostřednictvím platební brány PAYPAL

Dodací podmínky

Česká republika

1) Česká pošta

- dobírka - 150 Kč

- dobírka EMS - 200 Kč

- platba předem - 100 Kč

Slovenská republika

1) Česká pošta

- dobírka - 350 Kč

- platba předem - 400 Kč - včetně bankovních poplatků

Zahraničí

1) Česká pošta - dle aktuálního sazebníku

2) DPD - dle aktuálního sazebníku

Ochrana osobních údajů

Veškerá osobní data a kontaktní údaje uvedené při objednávce zboží jsou určeny pouze pro účely internetového obchodu PANTHER-STORE, který s nimi nakládá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČO, DIČ apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla sdělena během registrace kupujícím jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití. Tyto osobní údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Kupující souhlasí se shromažďováním, archivováním a používáním údajů o něm, jím uzavřených obchodech při využívání internetového obchodu za výše stanovených podmínek. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to požádá písemně, e-mailem nebo telefonicky.

Podmínky ochrany osobních údajů (GDPR)

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je David Maršálek IČ 75786893 se sídlem Boettingrova 2776/40, Brno 63600 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

Adresa: Boettingrova 2776/40, Brno 63600

Email: info@panther-store.cz

Telefon: 604545075

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

          1.Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. Odvolat souhlas můžete kdykoli ve svém vlastním účtu zákazníka.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečeného / šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelné zálohy systému.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícímu. Veškerá obrazová a textová dokumentace je majetkem společnosti PANTHER-STORE a její používání bez našeho souhlasu není povoleno.